Studentkårsförordning

Vi har som ansvar att utse Studentrepresentanter som företräder alla studenter på skolan, även de som inte är medlem. Vi har beslutat att alla studentrepresentanter ska vara medlem i studentkåren (hitta källa), eftersom att det är ett förtroendeuppdrag och alla förtroendevalda ska vara kårmedlemmar, samt för säkra kvalitet och kommunikation.

Studentrepresentanter
7 § En studentkår vid en högskola får utse och entlediga representanter för studenterna när de enligt 2 kap. 7 § högskolelagen (1992:1434) har rätt att vara representerade. En studentkår vid en högskola får också utse och entlediga en representant för studenterna som ska ingå i en nomineringsgrupp enligt 2 kap. 7 b § högskoleförordningen (1993:100).

När studenterna har rätt att vara representerade i ett organ vid högskolan som täcker flera studentkårers verksamhetsområden eller i övrigt vid beslut eller beredning som berör flera studentkårer, får de uppgifter som avses i första stycket första meningen fullgöras på det sätt kårerna kommer överens om. Om det finns flera studentkårer vid en högskola, får uppgiften att utse en representant för studenterna enligt första stycket andra meningen fullgöras på det sätt kårerna kommer överens om.

Kan kårerna inte enas får högskolan, efter att ha hört kårerna, besluta hur representanter för studenterna ska utses. Förordning (2012:585).
8 § En studentrepresentant ska representera även studenter som inte är medlemmar i en kår. Förordning (2010:1776).
9 § Om det inom ett av högskolans verksamhetsområden inte finns någon studentkår, ska högskolan bland studenterna inom området anordna direkta eller indirekta val av studentrepresentanter.
Högskolan får meddela föreskrifter om hur val av studentrepresentanter enligt första stycket ska anordnas.

  • studentkarsfoerordning.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/03/21 11:34
  • (extern redigering)