Sektioner

Våra sektioner är grupperingar utifrån program, och vissa sektioner består av flera program. De arbetar med att bevaka utbildningen och hantera klagomål som rör programmet, dels genom studentrepresentanter och dels genom sektionsstyrelsen. De ordnar också med sittningar och andra aktiviteter för att skapa gemenskap och samhörighet i programmen.

 • Doktorandsektionen, Samtliga forskarstuderande i Östersund
 • Mittpsykologer, Psykologprogrammet
 • Seksih, Sjuksköterskeprogrammet och Idrottsvetenskapliga programmet
 • Smartsek, Ekoprogrammen, Byggingenjörsprogrammet, Basår, Informatik inr. systemvetenskap, Sporttech- och maskiningenjörsprogrammet
 • Soasek, Socionomprogrammet
 • Spark, Personal- och arbetslivsprogrammet och Risk- och krishanteringsprogrammet
 • Stek, Turism och destinationsutveckling, Ekonomiprogrammet och Förvaltningsjuridiska programmet

Kapitel 8 Sektioner och utskott

§ 8.1 Ändamål
Sektionerna har i uppgift att företräda studenter inom sektionens verksamhetsområde, både i utbildningspolitiska och studiesociala frågor samt tillsätta studentrepresentanter inom sitt verksamhetsområde. Sektionens verksamhetsområde är en eller flera avdelningar.

Utskott har i uppgift att bredda och berika Kårens verksamhet gentemot dess medlemmar, vars minsta gemensamma nämnare är ett intresseområde.

§ 8.2 Sammansättning
Sektioner och utskott kan endast bestå av Kårens medlemmar och sammansättningen regleras av sektionens eller utskottets egen arbetsordning. Alla medlemmar har rätt att delta och påverka verksamheten.

§ 8.3 Åligganden
Det åligger sektioner och utskottet att:

 • för godkännande inlämna riktlinjer och mål samt ekonomisk ram över verksamheten för kommande verksamhetsår inför Höstmötet,
 • för godkännande inlämna verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår inför Vårmötet,
 • hålla sig informerad om kårens övriga verksamhet,
 • bidra till att ge studenterna kunskap om Kårens verksamhet,
 • följa utsatt budget och verksamhetsplan,
 • alltid behandla studentärenden med tystnadsplikt såvida inte berörd part först givit sitt godkännade att bryta denna,
 • ge personlig service till kårens medlemmar vid studentärenden,
 • vara representerade på medlemsmöte.

Det åligger sektionsstyrelsen/utskottets ordförande att bära det yttersta ansvaret för dess verksamhet inför medlemsmötet.

§ 8.4 Överträdelser och överklagan
Medlem av Kåren har rätt att överklaga sektions- eller utskottsbeslut till Kårstyrelsen. Kårstyrelsen har rätt att undanröja sektions- eller utskottsbeslut som strider mot denna stadga, Kårens arbetsordning samt andra av kåren beslutade riktlinjer och beslut.

Kårstyrelsen har rätt att suspendera sektionsstyrelse eller utskottspresidium som brutit mot Kårens stadga, riktlinjer och beslut eller i övrigt agerat på sätt som skadar Kåren som organisation eller uppenbart motverkat Kårens syfte. Sådant beslut ska tas med två tredjedelars (2/3) majoritet och fastställas på kommande medlemsmöte.

§ 8.5 Inrättande och Upplösning
Beslut om att inrätta eller upplösa sektioner och utskott tas på medlemsmöte med två tredjedelars (2/3) majoritet.

Källa: Stadgar 2016

 • sektion.txt
 • Senast uppdaterad: 2016/04/13 10:52
 • (extern redigering)