Presidiet

Ett presidium utgörs av den som är ordinarie ordförande och den eller de som är vice ordförande i en förening. wikipedia

Detta är ordförande och vice ordförande i studentkåren, de är heltidsarvoderade och företräder studentkåren samt leder kårens arbete och utveckling.

Ordförande (Väljs på kalenderår)

Viceordförande (Väljs juli till juni nästkommande år):

Kapitel 7 Presidiet

§ 7.1 Definition
Ordförande och Vice ordförande, vilka tillsammans utgör presidiet, utövar ledningen av Kårens verksamhet tillsammans med styrelsen och har till uppgift att representera organisationen. Presidiet får avgöra brådskande ärenden och andra ärenden, som överlåtits på det, och ansvarar inför styrelsen för sålunda vidtagna åtgärder, vilka skriftligen ska anmälas till nästföljande styrelsesammanträde.

§ 7.2 Ansvar
Det åligger Presidiet att:

  • vara Kårens främste företrädare,
  • ha det yttersta arbetsgivaransvaret för Kårens anställda,
  • kontinuerligt delge Kårstyrelsen om sina företaganden, verksamhetsmässiga samt ekonomiska.

§ 7.3 Ordförandes vakans
Vid Ordförandes vakans inträder Vice ordförande i dess post.

Källa: Stadgar 2016

  • presidiet.txt
  • Senast uppdaterad: 2017/02/09 15:00
  • av vice