Medlemsmötet

Två gånger per år hålls ett medlemsmöte där Kårens Stadgar, Budget och allt annat som rör Kåren beslutas.

Höstmötet är det stora mötet där beslut om ordförande, verksamhetsplan och budget m.m. för kommande år fastställs. Här begär också Kårstyrelsen ekonomisk ansvarsfrihet för året som varit.

Vårmötet är mötet som beslutar om vice-ordförande och tar upp en del saker om året och hur det ser ut för Kåren.

Vill man göra en konkret ändring eller förslag till ändring kan man skicka in en Motion till Kårstyrelsen senast 10 dagar innan Medlemsmötet. Kårstyrelsen kommer lägga ut sina propositioner till ändring senast 25 dagar innan medlemsmötet. Har man frågor till Kårstyrelsen under året kan man skicka en Interpellation till Kårstyrelsen, den kommer besvaras senast på medlemsmötet.

Kapitel 4 Medlemsmöte

§ 4.1 Definition
Medlemsmötet är kårens högsta beslutande organ. Ordinarie medlemsmöten är Vårmötet, som ska hållas i april, och Höstmötet, som ska hållas i november. Därtill kan vid behov extra medlemsmöte hållas för de frågor som ej kan vänta till ordinarie medlemsmöte eller handhas av Kårstyrelsen.

§ 4.2 Beslutförhet
Mötet är beslutandemässigt då det är stadgeenligt utlyst samt när minst två (2) procent av medlemsantalet, avrundat till närmaste udda antal, är närvarande, dock med minst elva (11) medlemmar närvarande. Röstberättigad är närvarande medlem av Kåren mot uppvisande av giltigt bevis på medlemskap.

§ 4.3 Utlysning och kallelse
Utlysning sker på föregående medlemsmöte. Senast sextio (60) dagar före aktuellt mötesdatum ska mötet anslås på Kårens officiella hemsida och kallelse skickas ut. Kallelse ska skickas till Kårstyrelsen, sektioner, utskott, Valberedning, Kårens revisorer samt till kårmedlem om denne så önskar.

§ 4.4 Rättigheter
Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer den student med kårmedlemskap som närvarar under mötet. Medlem får inte delta i omröstning rörande ansvarsfrihet om han/hon själv varit ledamot under den tid som beslutet avser. Kårstyrelsen har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt men ej rösträtt.

Medlemsmötet kan för viss fråga eller hela sammanträdet adjungera icke medlem med närvaro- och yttranderätt.

§ 4.5 Mötesfunktionärer
På medlemsmöte ska mötesordförande och sekreterare utses. Mötesordförande ska opartiskt leda mötet. Vid medlemsmöte ska beslutsprotokoll föras, om diskussionsunderlag efterfrågas ska även detta föras. Sekreterare ansvarar för färdigställande av protokollet inom tio (10) dagar efter mötet och Kårstyrelsen ansvarar att anslå protokollet på Kårens officiella hemsida. Kårstyrelsen har i uppdrag att ta fram förslag på mötesordförande och sekreterare inför medlemsmöten.

§ 4.6 Oanmälda ärenden
Beslut kan inte fattas i oanmälda ärenden.

§ 4.7 Omröstning
Omröstning på medlemsmöte sker normalt öppet med acklamation. Om medlem så begär genomförs omröstning med votering. Om medlem begär sluten votering ska detta följas. Votering vid personval ska alltid vara sluten. Om röstprotokoll begärs ska detta föras för att sedan arkiveras.

§ 4.8 Handlingar

§ 4.8.1 Propositioner
Propositioner är av Kårstyrelsen skrivet förslag till medlemsmöte. Sista dagen för att anslå propositioner på Kårens officiella hemsida är tjugofem (25) dagar innan det aktuella mötet.

§ 4.8.2 Motioner
Motion är av medlem skrivet förslag till medlemsmöte. Dessa ska lämnas till Kårstyrelsen senast tio (10) dagar innan det aktuella mötet.

§ 4.8.3 Interpellationer
Interpellationer är frågor ställda av medlem eller medlemmar till förtroendevalda inom Kåren och som ska besvaras under medlemsmötet. Dessa ska lämnas in till Kårstyrelsen senast tio (10) dagar innan det aktuella mötet.

§ 4.8.4 Föredragningslista
Kårstyrelsen ska skriva föredragningslista för medlemsmötet i enlighet med arbetsordningen. Föredragningslistan ska anslås på Kårens officiella hemsida senast fem (5) dagar innan aktuellt medlemsmöte. Tillsammans med föredragningslista ska även Kårstyrelsen avge skriftligt yttrande över inkomna motioner och interpellationer.

§ 4.9 Höstmötet
Föredragningslista för Höstmötet ska finnas i Kårens arbetsordning. Inför det kommande verksamhetsåret åligger det Höstmötet att:

 • behandla propositioner, motioner och interpellationer,
 • fastställa den ekonomiska ramen för Kårens verksamhet,
 • fastställa medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret,
 • fastställa övergripande riktlinjer och mål för Kårens verksamhet,
 • välja ordförande för Studentkåren i Östersund,
 • välja ordförande för Kårens sektioner och utskott,
 • välja en auktoriserad ekonomisk revisor,
 • fastställa instruktioner för styrelsen och Valberedningen,
 • i övrigt utöva de befogenheter, som föreskrivs i denna stadga.

§ 4.10 Vårmötet
Föredragningslista för Vårmötet ska finnas i Kårens arbetsordning. Det åligger vårmötet att:

 • behandla inkomna propositioner, motioner och interpellationer,
 • välja vice ordförande för Studentkåren i Östersund med mandatperiod 1 juli, innevarande verksamhetsår, till 30 juni kommande verksamhetsår,
 • välja vice ordförande för Kårens sektioner och utskott med mandatperioden 1 juli, innevarande verksamhetsår, till 30 juni kommande verksamhetsår,
 • välja ordförande för utskottet Karriär,
 • granska styrelsens och dess beredande organs verksamhet och därefter pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga valda förtroendepersoner,
 • fastställa resultat- och balansräkning samt att besluta om bokslutsdispositioner,
 • i övrigt utöva de befogenheter, som föreskrivs i denna stadga.

§ 4.11 Extra medlemsmöte

§ 4.11.1 Begäran om extra medlemsmöte
Extra medlemsmöte ska utlysas av Kårstyrelsen om någon av nedanstående så begär:

 • Minst 11 av kårens medlemmar.
 • Kårstyrelsen.
 • Någon av kårens revisorer.

Begäran om extra medlemsmöte ska göras skriftligen till Kårstyrelsen. När begäran har inkommit har Kårstyrelsen tre (3) dagar på sig att utlysa och kalla till mötet. Under extra medlemsmöte kan endast beslut tas i specifik fråga. Mötet kan tidigast äga rum femton (15) dagar efter utlysning och kallelse.

§ 4.11.2 Handlingar för extra medlemsmöte
Kårstyrelsen ska anslå den eller de motioner, eller propositioner som mötet hålls för att besluta om, på Kårens officiella hemsida senast tio (10) dagar innan mötet. Motioner, interpellationer och föredragningslista följer de riktlinjer som finns för ordinarie medlemsmöte, se §§ 4.8.2-4.8.4.

§ 4.11.3 Akut fyllnadsval
Då Kårstyrelsen består av färre än tre (3) ledamöter ska Kårstyrelsen kalla till extra medlemsmöte med mötespunkten ”val”.

Källa: Stadgar 2016

 • medlemsmoetet.txt
 • Senast uppdaterad: 2016/04/10 17:26
 • (extern redigering)