Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

ks_moetet [2016/03/21 11:34] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
 +====== Kårstyrelsesmötet ======
 +Kårstyrelsen ska sammanträda minst en gång i månaden, men har det varannan tisdag, samt att de har ett lunchmöte fredagen innan för att diskutera frågorna som ska tas upp.
  
 +
 +===== Stadgan =====
 +==== § 6.5 Styrelsemöte ====
 +=== § 6.5.1 Sammanträden ===
 +Kårstyrelsen sammanträder på kallelse av presidiet minst en gång per månad under terminerna. Styrelsen sammankallas då presidiet, hälften av styrelsens valda ledamöter eller verksamhetsrevisor så begär. Rätt att närvara vid sammanträde har varje medlem av kåren, efter anmälan till presidiet.
 +
 +=== § 6.5.2 Beslutförhet ===
 +Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av dess valda ledamöter, men dock minst tre, är närvarande,​ personligen,​ per telefon eller videolänk, däribland Ordförande eller Vice ordförande. Vid lika röstetal har Ordförande utslagsröst. Då Ordförande gå grund av jäv eller av annan anledning lägger ner sin röst har Vice ordförande utslagsröst.
 +
 +=== § 6.5.3 Rättigheter ===
 +  * a. Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer Kårstyrelsens ledamöter
 +  * b. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer revisorerna,​ sektions- och 
 +  * c. Närvaro- och yttranderätt tillkommer den som Kårstyrelsen adjungerar för viss fråga eller 
 +
 +=== § 6.5.4 Kallelse och Handlingar ===
 +Kallelse till Kårstyrelsens sammanträden ska utgå senast sex (6) dagar före sammanträdet till styrelseledamöter samt kårens sektioner, utskott, verksamhetsrevisor samt till kårmedlem om denne så önskar. Kallelsen ska även anslås på kårens officiella hemsida. utskottsordföranden,​ samt kårens personal sammanträde,​ samt kårmedlem
 +
 +Föredragningslista och övriga handlingar ska tillhandahållas för att mötet ska anses vara beslutmässigt senast tre (3) dagar före sammanträdet. Ur föredragningslistan ska framgå om mötet har slutna punkter. Om särskilda skäl föreligger får Ordförande besluta att handlingarna tillhandahålls vid senare tidpunkt. Vid eventuell tvist avgör verksamhetsrevisor denna.
 +
 +Kårstyrelsen ska sträva efter så stor öppenhet som möjligt gentemot medlemmarna. För enstaka punkter som kan anses vara av känslig natur har styrelsen rätt att avvisa personer som ej ingår som ledamot i styrelsen eller är av medlemsmötet utsedd revisor från sammanträde.
 +
 +=== § 6.5.5 Omröstning ===
 +Omröstning på Kårstyrelsens möten sker normalt öppet med acklamation. Om ledamot så begär genomförs omröstning med votering. Om ledamot begär sluten votering ska detta följas. Votering vid personval ska alltid vara sluten. Om röstprotokoll begärs ska detta föras för att sedan arkiveras.
 +
 +=== § 6.5.6 Oanmälda frågor ===
 +Beslut får ej tas i fråga som inte finns upptagen på dagordningen,​ om inte samtliga närvarande ledamöter är ense om att beslut ska fattas i ärendet.
 +
 +=== § 6.5.7 Protokoll ===
 +Vid styrelsemöte ska beslutsprotokoll med diskussionsunderlag föras. Protokoll ska, i justerat skick, senast tio (10) dagar efter sammanträdet utsändas till Kårstyrelsen,​ utskotten, sektionerna och verksamhetsrevisorer samt göras tillgängligt för kårens medlemmar. Det ska också av styrelsen anslås på kårens officiella hemsida snarast möjligt.
 +
 +*Källa:* [[https://​drive.google.com/​open?​id=0B_BPmBhGoFBAMm92SGRJOHBWNTg|Stadgar 2015]]
  • ks_moetet.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/03/21 11:34
  • (extern redigering)