Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är det högsta beslutande organet, mellan medlemsmötena. Den består av totalt 12 ledamöter, varav 3 suppleanter och 9 ordinarie, inklusive Presidiet. Det är denna grupp som arbetar med Studentkårens planering och övergripande arbete. Presidiet är arvoderade poster och de två arbetar heltid med kårarbetet. Under KS-arbetet finns mer information om Kårstyrelsens arbete.

Beslut fattas av Kårstyrelsen på möten, kallelsen skickas ut senast sex (6) dagar innan sammanträde. Alla beslut fattas baserad på ett Beslutsunderlag som skickas till kårstyrelsen i god tid. Svar kommer ut efter mötet det hanteras på.

Stöd till att skriva ett beslutsunderlag får man om man kontaktar Presidiet.

Kapitel 6 Kårstyrelsen

§ 6.1 Befogenheter
Kårstyrelsen har som Kårens högsta verkställande och beredande organ till uppgift att leda Kårens verksamhet i enlighet med denna stadga och av medlemmarnas stadgeenligt fattade beslut och instruktioner. Kårstyrelsen företräder Studentkåren i Östersund och dess medlemmar mellan ordinarie medlemsmöten.

§ 6.2 Sammansättning
Fullständig Kårstyrelse består av nio (9) ordinarie ledamöter inklusive Ordförande och Vice ordförande samt tre (3) suppleanter. Suppleanter tar en ordinarie plats då ordinarie avsagt sig uppdraget. Vad som avgör vilken suppleant som först i ordningen får tillträde till vakant plats ska vara bestämd vid själva valet.

§ 6.3 Arbetsuppgifter
Det åligger Kårstyrelsen att:

 • företräda Kåren,
 • inom ramen för fastställd budget leda Kårens verksamhet i enlighet med av medlemsmöten fattade beslut, Kårens stadgar samt arbetsordning,
 • inom ramen för fastställd budget anställa och entlediga personal för Kårens räkning och fastställa instruktioner för personalens verksamhet,
 • tillse att Kårens medlemmar har möjlighet till insyn och förståelse av organisationen,
 • tillse att Kårens sektioner och utskott regelbundet erbjuds information, utbildning och stöd för att stärka Kårens sammanhållning och syfte,
 • välja övriga förtroendeposter för Studentkåren i Östersund,
 • förrätta fyllnadsval till Kårens övriga förtroendeposter,
 • kalla till medlemsmöten samt upprätta föredragningslista inför detsamma,
 • bereda och avgiva yttranden över ärenden som ska behandlas vid medlemsmöten,
 • upprätta förslag på verksamhetsplan och budget inför Höstmötet,
 • upprätta verksamhetsberättelse och bokslut inför Vårmötet,
 • ansvara för upprätthållande av rutiner och praxis inom Kårens organisation,
 • ansvara för att arkivering sker på tillförlitligt sätt,
 • beakta tystnadsplikt i de fall där detta är nödvändigt,
 • alltid behandla studentärenden med tystnadsplikt såvida inte berörd part först givit sitt godkännande att bryta denna,
 • intill nästa ordinarie medlemsmöte tillsätta ersättare för avgången förtroendevald. Detta gäller inte för revisor, ledamot i styrelsen eller i Valberedningen,
 • i övrigt utöva de befogenheter som föreskrivs i denna stadga samt i arbetsordningen.

§ 6.4 Ansvarsfördelning
Styrelsen äger inom sig rätt att fördela arbetet på det sätt den finner lämpligt. Styrelsen har gemensamt ansvar för att medlems- och styrelsebeslut utförs.

§ 6.5 Styrelsemöte

§ 6.5.1 Sammanträden
Kårstyrelsen sammanträder på kallelse av Presidiet minst en gång per månad under terminerna. Styrelsen sammankallas då Presidiet, hälften av styrelsens valda ledamöter eller verksamhetsrevisor så begär. Rätt att närvara vid sammanträde har varje medlem av Kåren, efter anmälan till Presidiet.

§ 6.5.2 Beslutförhet
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften (1/2) av dess valda ledamöter, men dock minst tre (3), är närvarande, personligen, per telefon eller videolänk, däribland Ordförande eller Vice ordförande. Vid lika röstetal har Ordförande utslagsröst. Då Ordförande gå grund av jäv eller av annan anledning lägger ner sin röst har Vice ordförande utslagsröst.

§ 6.5.3 Rättigheter

 • Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer Kårstyrelsens ledamöter.
 • Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer revisorerna, sektions- och utskottsordföranden, samt Kårens personal.
 • Närvaro- och yttranderätt tillkommer den som Kårstyrelsen adjungerar för viss fråga eller sammanträde, samt kårmedlem.

§ 6.5.4 Kallelse och Handlingar
Kallelse till Kårstyrelsens sammanträden ska utgå senast sex (6) dagar före sammanträdet till styrelseledamöter samt Kårens sektioner, utskott, verksamhetsrevisor samt till kårmedlem om denne så önskar. Kallelsen ska även anslås på Kårens officiella hemsida.

Föredragningslista och övriga handlingar ska tillhandahållas för att mötet ska anses vara beslutmässigt senast tre (3) dagar före sammanträdet. Ur föredragningslistan ska framgå om mötet har slutna punkter. Om särskilda skäl föreligger får Ordförande besluta att handlingarna tillhandahålls vid senare tidpunkt. Vid eventuell tvist avgör verksamhetsrevisor denna.

Kårstyrelsen ska sträva efter så stor öppenhet som möjligt gentemot medlemmarna. För enstaka punkter som kan anses vara av känslig natur har styrelsen rätt att avvisa personer som ej ingår som ledamot i styrelsen eller är av medlemsmötet utsedd revisor från sammanträde.

§ 6.5.5 Omröstning
Omröstning på Kårstyrelsens möten sker normalt öppet med acklamation. Om ledamot så begär genomförs omröstning med votering. Om ledamot begär sluten votering ska detta följas. Votering vid personval ska alltid vara sluten. Om röstprotokoll begärs ska detta föras för att sedan arkiveras.

§ 6.5.6 Oanmälda frågor
Beslut får ej tas i fråga som inte finns upptagen på dagordningen, om inte samtliga närvarande ledamöter är ense om att beslut ska fattas i ärendet.

§ 6.5.7 Protokoll
Vid styrelsemöte ska beslutsprotokoll föras, om diskussionsunderlag efterfrågas ska även detta föras. Protokoll ska, i justerat skick, senast tjugo (20) dagar efter sammanträdet utsändas till Kårstyrelsen, utskotten, sektionerna och verksamhetsrevisorer samt göras tillgängligt för Kårens medlemmar. Det ska också av styrelsen anslås på Kårens officiella hemsida snarast möjligt.

Källa: Stadgar 2016

 • karstyrelsen.txt
 • Senast uppdaterad: 2016/04/18 10:24
 • (extern redigering)