Dokumentationsansvarig

Ansvarar för att Kårens styrdokument hålls uppdaterade och att rutiner finns för hur dokumentationen ska skötas inom Kåren.

”SiÖ ska säkerställa att kontinuerlig dokumentation genomförs, att upprätthålla och uppdatera styr- och policydokumenten samt att all dokumentation sparas.” - Verksamhetsplan 2016

Övergripande ansvar

  • Se till att Kårens styrdokument hålls uppdaterade
  • Bistå med expertis kring Kårens styrdokument
  • Ta fram rutiner för hur dokumentation ska skötas inom Kåren
  • Skapa strukturer för kontinuitet och enhetlighet inom Kåren

Planerade aktiviteter 2016

  • Revidera Kårens policys, rutiner och arbetsordningar
  • Ta fram dokumentationsrutiner som ska förankras i Kåren
  • Se över aktuella mallar och komplettera med nya mallar
  • dokumentationsansvarig.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/03/21 11:34
  • (extern redigering)